fazaye daneshgah_pencilsketch.jpg

در صورت استفاده از بیمه پایه در بیمارستان اصل پرونده  کامل بیمارستانی شامل اصل  صورتحساب شرح حال خلاصه پرونده ریز داروها و ریز تمامی کارهای انجام شده و کپی جواب تمامی کارهای انجام شده و ...که 10 روز پس از ترخیص از بیمارستان قابل دریافت می باشد.

  1. در صورت عدم استفاده از بیمه گر پایه در بیمارستان ابتدا پرونده کامل بیمارستانی پس از ده رز از بیمارستان دریافت کرده و به بیمه گر پایه مراجعه نموده سپس کپی برابر اصل پرونده به انضمام واریزی بیمه گر پایه  جهت استفاده از بیمه ایران آورده شود.
  2. جهت دریافت هزینه پروتز وسایل استفاده شده حین عمل با پرونده بیمارستانی و ارائه فاکتور معتبر از مرکز فروش شامل تاریخ کد اقتصادی و شماره ثبت و مهر بیمارستان مهر پزشک جراح و بیهوشی و مهر مرکز

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355