Bargh_orginal_sketch.jpg

اصل فاکتور پرداختی با مهر مرکز مربوطه

  1. کپی کامل جواب اقدام پاراکلینیکی یا آزمایشگاهی
  2. اصل دستور پزشک جهت اقدام پاراکلینیکی و آزمایشگاهی با مهر پزشک
  3. هزینه چکاپ در تعهد بیمه ایران نمی باشد  در صورتی که توسط پزشک متخصص یا فوق تخصص دستور مبنی بر انجام آزمایش بیش از بیست مورد باشد قابل پرداخت می باشد در صورت تجویز پزشک عمومی بیش از  20 مورد  غیر قابل پرداخت می باشد.

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355