fazaye daneshgah.jpg

دستور پزشک متخصص ارتوپد یا مغز و اعصاب در دفترچه درج گردد.

  1. در فاکتور نواحی که فیزیوتراپی انجام شده مشخص گردد ،تعداد و تاریخ جلسات مشخص گردد،مبلغ پرداختی مشخص گرددو فاکتور ارائه شده ممهور به مهر مرکز باشد.
  2. بابت هزینه فیزیوتراپی بیش از 10 جلسه کپی گزارش MRI  یاCT اسکن یا رادیولوژی از محل انجام فیزیوتراپی ارائه گردد

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری.

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355