Bargh_orginal_sketch.jpg
افزونه امنیتی آر اس فایروال

به اطلاع كليه هم‌دانشگاهیان گرامي (هيأت علمي، كاركنان رسمي، پيماني، قرارداد کار معین، خرید خدمت، بازنشسته، حجمی، پروژه­اي و وظیفه‌بگیر) مي­رساند قرارداد بيمه­ درمان تکمیلی در دو طرح (محدود ـ نامحدود) با شركت بيمه ایران منعقد شده است و مجری این قرارداد شركت خدمات بيمه‌اي اسطوره می‌باشد. عزیزانی که مایل هستند تحت پوشش بیمه درمان گروهی دانشگاه قرار گیرند ضرورت دارد با مراجعه به وبسایت مدیریت امور اداری، فرم ثبت نام بیمه درمان تکمیلی را کامل نمایند.

در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری به نظر می‌رسد:

 • جهت ورود بایستی کد ملی بیمه‌شده اصلی به عنوان نام کاربری و رمز عبور ثبت شود.
 • در صورت بروز هر گونه مسئله در دسترسی به فرم با واحد انفورماتیک مدیریت امور اداری با شماره داخلی 4400 تماس گرفته شود.
 • اسامی کارکنان پروژه‌ای متقاضی استفاده از خدمات بیمه تکمیلی به همراه کد ملی ایشان، می‌بایست مانند سال‌های قبل، نخست طی نامه‌ای مبنی بر موافقت مدیر پروژه، به مدیریت امور اداری ارسال شود. این افراد پس از تأیید نهایی، می‌توانند در وبسایت ذکر شده اقدام به ثبت نام نمایند.
 • کلیه همکاران لازم است حتماً اطلاعات موجود در فرم ثبت نام خود را مشاهده، صحت آن را تأیید و در صورت وجود مغایرت نسبت به اصلاح آن اقدام فرمایند. به دلیل تغییر شرکت بیمه‌گر، در صورت عدم تکمیل فرم فوق، افراد نمی‌توانند در لیست بیمه‌شدگان قرار گیرند. بدیهی است مسئولیت هر گونه مغایرت در اطلاعات بر عهده بیمه‌شده اصلی است و مدیریت امور اداری نمی‌تواند مسئولیت عواقب ناشی از عدم تکمیل، عدم تأیید صحت یا وجود مغایرت در اطلاعات همکاران را بپذیرد.
 • تکمیل تمامی قسمت‌های فرم اجباری است و در صورت عدم تکمیل بخش‌هایی از آن، امکان ثبت اطلاعات در سامانه وجود ندارد.
 • دسترسی به فرم ثبت نام از ظهر روز دوشنبه 97/03/07امکان‌پذیر است و مهلت تکمیل و تأیید اطلاعات 97/03/22می‌باشد.
 • منظورازاعضايخانواده،همسر،فرزندان،پدر،مادروافرادتحتتكفلبيمه‌شدهاصلياستكهبهتبعبيمهشدهاصليداراي دفترچهبيمه‌گرپايهمي‌باشند. والدين غير تحت تكفل شامل دريافت يارانه‌ی حق بيمه از سوي دانشگاه نخواهند بود. فرزندانپسرتاسنبيستسالتمام ودرصورتاشتغالبهتحصيلتماموقتدانشگاهيتاسنبيستوپنجسالتمامودانشجويانرشته پزشكيتاسنبيستوششسالتمامتحتپوششاينبيمهبودهودرصورتيكهدرابتدايقراردادمشمولاينبيمه‌نامهباشند،پوششبيمه‌اي ايشانتاپايانقراردادادامهخواهدداشت .فرزنداندخترتاهنگامازدواجيااشتغالبهكارتحتپوششمی‌باشند .
 • افراد جديد‌الاستخدام، كاركنان انتقالي و همسر كاركناني كه تاريخ ازدواج ایشان بعد از شروع قرارداد باشد نیز می‌توانند در طول مدت قرارداد (منوطبهدرخواستبیمه‌شده اصلی و ارائه‌ی مدارک لازم به اداره رفاه و تعاون،حداكثرظرفيك ماه) تحت پوشش قرارگیرند.
 • نوزادانازبدوتولدتحتپوششمی‌باشند،مشروطبهآن كه درخواست بیمه‌شده اصلی همراه با مدارک لازمحداكثرظرفمدتدوماهازتاريختولدبه اداره رفاه و تعاون ارسال شود.
 • حذف افراد بيمه‌شده درمدت قرارداد فقط به شرط قطع رابطه استخدامي و خروج از تكفل امكان‌پذير مي‌باشد.
 • فرانشيز قرارداد سال جاري در هر دو طرح 10% است.
 • بازه زمانی قرارداد ساعت صفر روز 97/03/01لغایت ساعت 24 روز 98/02/31می‌باشد.
 • بيمه‌شدگاندرانتخابهريکازبيمارستان‌هايداخلكشورآزاد هستند وپسازپرداختهزينهمربوطهبايدصورتحسابمركزدرمانيرابهانضمام نظريهپزشکياپزشكانمعالجدرخصوصعلتبيماريوشرحمعالجاتانجامشدهدريافتوبه نمایندگان مجری قرارداد، مستقر در اداره رفاه و تعاون، ارائه نمایند.ليكندرصورتمراجعهبه مراكزدرمانيطرفقراردادبيمه ایران،نيازيبهاخذمعرفي‌نامهيامراجعهحضوريبهنمایندگان مجری نبودهوبيمه‌شدگانمي‌توانندباارائهاصلكارتملي ودستورپزشکدرمراكزدرمانيطرفقراردادازخدماتوتعهداتاينبيمه‌نامهاستفادهنمايند. لذااولويتاستفادهازمراكزدرمانيطرفقرارداد مي‌باشد (فهرستمراكزدرمانيطرفقرارداددرسايترسميبيمه‌ ایراندردسترساست).

 • كليه بيمه‌شدگان مي‌توانند به یکی از روش‌های زیر از مراحل پرداخت خسارت درماني خود مطلع شوند:
 • مراجعه به سامانه استعلام پرونده شرکت خدمات بیمه‌ای اسطوره
 • دریافت پیام کوتاه از سامانه پیامک شرکت خدمات بیمه‌ای توسط بیمه‌شده اصلی
 • نصب اپلیکیشن‌ از سایت شرکت خدمات بیمه‌ای اسطوره
 • جهت اطلاع از چگونگی ارائه مدارک درمانی به بیمه‌گر «اطلاعیه مدارک لازم جهت ارسال هزینه‌های درمانی» را در وبسایت شرکت خدمات بیمه‌ای اسطورهمطالعه فرمایید. مطابق اطلاعیه مذکور ارائه کپی از کارت ملی، صفحات اول و دوم شناسنامه و صفحه اول دفترچه بیمه پایه بیمه‌شده اصلی و افراد تحت تکفل ایشان در زمان ارائه‌ی مدارک درمانی ضرورت دارد.
 • چنانچه تا زمان تکمیل اطلاعات توسط همکاران و متعاقب آن ارائه‌ی فهرست بیمه‌شدگان نهایی به شرکت خدمات بیمه‌ای، هر یک از همکاران طی روزها یا ساعات غیرکاری ضرورتاً نیاز به استفاده از خدمات بیمارستانی داشته باشند، می‌توانند با شماره تلفن همراه 09123978727 یا شماره 41384-021 تماس بگیرند.
 • تعهدات بیمه‌ ایران در دو طرح نامحدود و محدود، مطابق جدول پیوست می‌باشد. لازم به ذکر است سهم بیمه‌شده و یارانه دانشگاه تقریبا مشابه نسبت‌های سال قبل است.
 • نمایندگان شرکت بیمه پارسیان، جهت دریافت مدارک درمانی همکاران، که مربوط به قرارداد سال قبل می‌باشد، طی دو هفته آینده همچنان در دانشگاه مستقر خواهند بود. لذا لازم است همکاران عزیز مدارک درمانی خود و افراد تحت تکفل‌شان را که مربوط به قبل از 97/03/01می‌باشد، در بازه زمانی فوق به ایشان ارائه نمایند.
 • در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با سرکار خانم مطیعی، مسئول بیمه تکمیلی دانشگاه، با شماره داخلی 4426 یا ایمیلاین آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید تماس بگیرید.
 • در خصوص قراردادهای بیمه گروهی خودرو، عمر، حادثه و آتش‌سوزی منزل متعاقباً اطلاعیه‌هایی صادر خواهد شد.

  تعهدات بیمه ایران در قرارداد بیمه درمان تکمیلی سال 1397
ردیف تعهدات بیمه‌گر طرح نامحدود (ریال) طرح محدود (ریال)
1 جبران هزینه‌های بستری (تشخیص درمان طبی و جراحی عمومی) در بیمارستان و مراکز جراحی محدود و آنژیوگرافی قلب، کلیه و سایر عروق، دیسک ستون فقرات، هزینه عمل و انواع سنگ‌شکن، شیمی‌ درمانی (بستری و سرپایی)، رادیوتراپی، کورتاژ تشخیصی و تخلیه‌ای، لوازم و داروی پیوندی، سیتو آنژیوگرافی، اعمال جراحی لاپاراسکوپی، تزریق سلول‌های بنیادی و هزینه همراه بیمار (زیر 7 سال و بالای 70 سال) نامحدود 500,000,000
2 افزایش سقف تعهدات سالانه برای اعمال جراحی قلب و عروق، مغز و اعصاب مرکزی و نخاع، گامانایف، پیوند کلیه، کبد، ریه، مغز استخوان، جراحی سرطان (با احتساب بند 1) نامحدود 500.000.000
3 حداکثر سقف تعهدات جبران هزينه زایمان اعم از طبیعی و سزارین 70.000.000 70.000.000
4 پاراكلينيكي 1- پاراكلينيكي شامل: سونوگرافي، ماموگرافي، انواع اسكن، انواع آندوسكوپي، ام آر آي، اكو كارديوگرافي، دانسيتومتري، استرس اكو و كلونوسكوپي نامحدود 22,000,000
5 پاراكلينكي 2- هزينه‌هاي مربوط به تست ورزش، تست آلرژي، تست تنفسي (اسپيرومتري)، نوارعضله، نوارعصب، نوارمغز، نوارمثانه (سيستومتري يا سيستوگرام)، شنوايي‌سنجي، بينايي‌سنجي، آنژيوگرافي چشم و هولترمانيتورينگ قلب نامحدود 22,000,000
6 جراحي‌هاي مجاز سرپائي شامل: شكستگي و دررفتگي، گچگيري، ختنه، بخيه، كرايوتراپي، اكسيزيون ليپوم، بيوپسي، تخليه كيست و ليزردرماني (به استثناي رفع عيوب انكساري چشم) نامحدود 22,000,000
7 حداكثر سقف تعهدات جبران هزینه‌های آمبولانس در داخل شهر به شرط بستری شدن 3.000.000 3.000.000
8 حداكثر سقف تعهدات جبران هزینه‌های آمبولانس بین شهری به شرط بستری شدن 6.000.000 6.000.000
9 حداكثر سقف تعهدات جبران هزينه‌هاي دندانپزشكي مانند: کشیدن دندان، جرم‌گیری، بروساژ، ترمیم، پر کردن، درمان ریشه و روکش، جراحی لثه، دست دندان مصنوعی، ارتودنسی و ایمپلنت ... 25,000,000 15,000,000
10 داروی بیماران خاص و صعب‌العلاج (طبق تعریف وزارت بهداشت) نامحدود 70,000,000
11 جبران هزینه‌های مربوط به اعضای طبیعی بدن نامحدود 200,000,000
12 هزینه گفتار درمانی و کار درمانی نامحدود 22,000,000
13 جبران هزینه سمعک گوش راست و چپ 20,000,000 5,000,000
14 حداكثر سقف تعهدات جبران هزينه‌هاي عينك طبي و لنز تماس طبي 5,000,000 3.000.000
15 حداكثر تعهدات سالانه جبران هزينه‌هاي درمان نازائي و ناباروري (تشخيصي، درماني و داروئي) و اعمال جراحي مرتبط مانند: ITSC,IVF, IUI,ZIFT, GIFT و میکرواینجکشن 70.000.000 70.000.000
16 ويزيت، دارو و خدمات اورژانس- ويزيت (طبق تعرفه وزارت بهداشت) و دارو براساس فهرست داروهاي مجاز كشور (صرفاْ مازاد بر سهم بيمه‌گر اول) و خدمات اورژانس در موارد غيربستري 50.000.000 18,000,000
17 هزينه‌هاي اروتز- هزينه‌هاي تهيه اروتز كه بلافاصله پس از عمل جراحي به تشخيص پزشک معالج و تائيد پزشک معتمد بيمه‌گر مورد نياز باشد (طبق تعرفه وزارت بهداشت) 15,000,000 10,000,000
18 خدمات ازمايشگاهي (به غير از چكاپ) شامل آزمايش‌هاي تشخيص پزشكي، پاتولوژي يا آسيب‌شناسي، ژنتيک پزشكي، نوار قلب، فيزيوتراپي و انواع راديوگرافي نامحدود 20,000,000
19 حداکثر سقف تعهدات هزینه‌های رفع عیوب انکساری چشم با دیوپتر 3 و بیشتر از 3 برای هر چشم نامحدود 20,000,000
20 هزينه تشخيص بيماري‌ها و ناهنجاري‌هاي جنین 35,000,000 10,000,000
مبلغ حق ‌بیمه ماهانه برای هر نفر (ريال) 1,150,000 920,000

 

مدیریت امور اداری

ورود به وبگاه

درباره ما

مدیریت امور اداری دانشگاه صنعتی شریف از نظر ساختار سازمانی از مدیریت های معاونت اداری و مالی دانشگاه است.

 

آدرس

تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان معاونت اداری و مالی، مدیریت امور اداری

شماره تماس

021-6616-4401

شماره دورنگار

021-6601-4355

 

 

Main Menu